Laboral

  • Inscrición de empresas, RETA e REA conta propia-conta allea, altas-baixas traballadores, contratos de traballo.
  • Nóminas e Seguros Sociais.
  • Despedimentos, extinción de contratos, sancións e reclamacións de salarios.
  • Incapacidade temporal, permanente, xubilación, prestacións a favor de familiares, viuvez e orfandade.
  • Prestacións non contributivas.
  • Accidentes de traballo e recarga de prestacións.
  • Procedimkiento ante a Seguridade Social, INEM e Inspección de traballo.
  • Subvenciones empresas e traballadores.
  • Estranxeiros: solicitude e renovación de permisos de traballo e residencia.
Advertisement