Administrativo

Contencioso-Administrativo:

 •     Recurso ordinario.
 •     Procedemento abreviado.
 •     Suspensión de actos administrativos.
 •     Protección de dereitos fundamentais.
 •     Recurso de casación.
 •     Recurso de apelación.
 •     Execución de sentenzas.
 •     Extensión de efectos das sentenzas.
 •     Recurso administrativo previo.
 •     Impugnación de regulamentos e disposicións normativas.

Dereito administrativo xeneral:

 •     Procedemento sancionador.
 •     Responsabilidade patrimonial das administracións públicas.
 •     Reclamacións por danos e prexuízos.
 •     Recursos de alzada e reposición.
 •     Revisión de oficio.
 •     Nulidade e anulabilidad de actos administrativos.
 •     Subvencións públicas.

Funcionarios Públicos:

 •     Oposicións e concursos.
 •     Retribucións.
 •     Dereitos dos funcionarios públicos.
 •     Promoción profesional.
 •     Sancións disciplinarias.
 •     Acoso laboral.

Contratación administrativa:

 •     Obra.
 •     Servizos.
 •     Subministracións.
 •     Concurso, poxa e negociado.
 •     Prohibicións de contratar.
 •     Modificación e prórroga do contrato.
 •     Resolución e extinción do contrato.

Urbanismo e dereito local:

 •     Sancións urbanísticas.
 •     Plan urbanístico.
 •     Licenzas municipais.

Dominio Público e bens patrimoniais:

 •     Deslindes.
 •     Costas e Praias.
 •     Dominio público marítimo.
 •     Montes.
 •     Patrimonio histórico-artístico.
 •     Parques nacionais e espazos protexidos.
Advertisement